de Wecker
alarm clock - le réveil

d'Zäit - time - le temps

Lëtzebuergesch English français
d'Auer clock
(wrist)watch
l'horloge
la montre
d'Wandauer wall clock la pendule
den Auermécher clockmaker, watchmaker l'horloger
Wéivill Auer ass et? What time is it? Quelle heure est-il ?
d'Stonn / d'Stonnen hour(s) heure(s)
Hallefstonn
Véierelstonn
half (of) an hour la demi-heure
le quart d'heure
d'Minutt / d'Minutten minute(s) "
d'Sekonn / d'Sekonnen second(s) seconde(s)
de Moien / d'Moienter morning(s) matin(s), matinée(s)
(de) Mëtteg midday, noon (le) midi
den Nomëtteg afternoon l'après-midi
den Dag / d'Deeg day(s) jour(s), journée(s)
den Owend / d'Owenter evening(s) soir(s), soirée(s)
d'Nuecht / d'Nuechten night(s) nuit(s)
d'Mëtternuecht midnight minuit
virgëscht(er) day before yesterday avant-hier
gëscht(er) yesterday hier
haut today aujourd'hui
mar, muer tomorrow demain
iwwermar, iwwermuer day after tomorrow après-demain
d'Woch / d'Wochen week(s) semaine(s)
Enn der Woch,
de Weekend / d'Weekender
weekend(s) fin(s) de semaine
d'Vakanz holidays, vacation les vacances
de Mount / d'Méint month(s) mois
d'Joreszäit / d'Joreszäiten season(s) saison(s)
d'Jor, d'Joer year l'an, l'année
d'Schaltjoer leap year l'année bissextile
Schéint Neit Joer!
Vill Gléck am neie Joer!
Happy new year! Bonne année !
Vill Gléck
fir däi Gebuertsdag!
Happy birthday! Joyeux anniversaire !
Schéin Ouschteren! Happy Easter! Joyeuses Pâques !
Schéine Chreschtdag!
Schéi Chrëschtdeeg!
Merry Christmas! Joyeux Noël !
d'Liichtmëss Candlemas la Chandeleur
de "Kado", d'Geschenk / d'Geschenker gift(s) cadeau(x)
de Kalenner calendar le calendrier
d'Jorhonnert, d'Joerhonnert century le siècle
d'Jordausend, d'Joerdausend millennium le millénaire


Lëtzebuergesch English français
d'Vergaangenheet past le passé
Géigewart present le présent
d'Zukunft future le futur, l'avenir
virun, vrun before avant
duerno, dono, nodeem after après
elo, lo now maintenant
geschwënn soon bientôt
fréi, (fréier) early tôt, (jadis)
spéit late tard
ni, nimools,
(keemools, jeemols)
never jamais
heiansdo sometimes parfois
dacks often souvent
ëmmer erëm from time to time de temps en temps
ëmmer always, forever toujours