d'Fro / d'Froen - question(s)

Lëtzebuergesch English français
Wien? Who? Qui ?
Wéi een(t)?
Wat fir een(t)?
Which? Quel ?
Wat? What? Que ? Quoi ?
Wéi? How? Comment ?
Wéi vill?
Wéi vill as et?
How many?
How much?
Combien ?
Combien coûte ... ?
Wou? Where? Où ?
Wéini? When? Quand ?
Firwat? Why? Pourquoi ?
Well ... Because ... Parce que ...
d'Äntwert / d'Äntwerten answer(s) réponse(s)