Ziffer(en), Zuel(en)
numbers - les chiffres, nombres

Lëtzebuergesch English français
0 null zero zéro
1 eent one un
2 zwee two deux
3 dräi three trois
4 véier four quatre
5 fënnef five cinq
6 sechs six "
7 siwen seven sept
8 aacht eight huit
9 néng nine neuf
10 zéng ten dix


Lëtzebuergesch
11 eelef
12 zwielef
13 dräizéng
14 véierzéng
15 fofzéng
16 siechzéng
17 siwwenzéng
18 uechtzéng
19 nonzéng
Lëtzebuergesch
20 zwanzeg
30 drësseg
40 véierzeg
50 fofzeg
60 siechzeg
70 siwwenzeg
80 uechtzeg
90 nonzeg


Lëtzebuergesch English français
100 honnert hundred cent
1 000 dausend thousand mille
1 000
000
eng Millioun million "
1 000
000
000
eng Milliard billion milliard


nummeréiert
ordinal numbers - les nombres ordinaux

Lëtzebuergesch English français
1o [m] éischten [f] éischt first premier / première
2o [m] zweeten [f] zweet second deuxième
3o [m] drëtten [f] drëtt third troisième


Broch / Brëch - fraction(s)

Lëtzebuergesch English français
1/2 hallef
eng Hallschent, eng Hallschescht
half demi(e)
la moitié
1/3 drëttel, een Drëttel third tiers
1/4 véirels, ee Véirel quarter quart
% Prozent percent pourcent, le pourcentage
d'Rechemaschinn calculator la calculatrice