d'Méint - months - les mois

Lëtzebuergesch English français
Januar January janvier
Februar February février
Mäerz March mars
Abrëll April avril
Mee May mai
Juni June juin
Juli July juillet
August " août
September " septembre
Oktober October octobre
November " novembre
Dezember December décembre


d'Joreszäiten
seasons - les saisons

Lëtzebuergesch English français
d'Fréijor Spring le printemps
de Summer Summer l'été
den Hierscht Autumn, (Fall) l'automne
de Wanter Winter l'hiver