Wëllkom - welcome - bienvenue

Lëtzebuergesch English français
Moien hello, hi salut
Wéi geet et ? How are you? Comment vas-tu ?
Et geet.
Mir geet et gutt
I am fine/well Je vais bien
Wéi heeschs du ? What's your name? Comment tu t'appelles ?
(Quel est ton nom ?)
Ech heesche(n) ... My name is ... Je m'appelle ...
(Mon nom est ...)
den Numm / d'Nimm name le nom
de Virnumm / d'Virnimm first name(s) prénom(s)
de Familljennumm last name, family name le nom de famille
Madame miss, madam madame
Här, Meeschter (pop.) mister monsieur
gudde Moien good morning bonjour
gudde Mëtteg good afternoon bon après-midi
gudden Owend good evening bonsoir
gutt Nuecht good night bonne nuit
schlof gutt sleep well dors bien
awar
äddi
goodbye, bye au revoir
adieu
alles Guddes, vill Gléck good luck bonne chance
de Kuss the kiss la bise, le baiser
d'Léift the love l'amour
Ech hun Dech gär I love you Je t'aime
gléckwonsch,
gléckwënsch
congratulation félicitations
wann ech g(e)lift,
w.e.g.
please s'il te/vous plaît
merci thanks merci
gär geschitt with pleasure avec plaisir
et ass näischt,
t'ass näischt
don't mention it,
(you are welcome)
de rien
Schwätzt dir
Englesch / Däitsch / Franséisch?
Do you speak
English / German / French?
Parlez-vous
anglais / allemand / français ?
Ech schwätzen net ... I don't speak ... Je ne parle pas ...
Ech verstinn net I don't understand Je ne comprends pas
Ech weess et net I don't know Je ne sais pas
jo yes oui
neen no non
et deet mir leed I am sorry Je suis désolé
Entschëllegt Excuse me Excusez-moi
Hëllef ! Help! À l'aide ! Au secours !